Ja és primavera, temps de talla gespes

Jo trio la gespa natural

Aquestes són algunes de les moltes raons per les quals no dubtaràs en tenir-la al teu jardí

A part de la sensació de benestar que proporciona sentir-se envoltat de gespa, no hem d’oblidar que a més aporta enormes bene cis a la conservació del medi ambient.

Ja és primavera, temps de talla gespes

El sòl és un dels nostres béns més preuats.

Les gespes protegeixen el sòl amb una coberta vegetal permanent i eviten l’erosió hídrica i eòlica. Cobrir la superfície dels jardins amb àrids, formigó o gespa arti cial comporta la destrucció del sòl fèrtil.

La gespa és capaç de preservar l’aigua gràcies a la seva excepcional capacitat per a retenir-la. Plantar gespa comporta una millora del’estructuradelsòlipermetl’allotjamentde

microorganismes capaços de descompondre la matèria orgànica del sòl.

Filtració i depuració de l’aigua. Cada vegada és més habitual (i en molts casos obligatori) el reg de gespes mitjançant aigües reciclades no potables procedents de depuradores. La gran quantitat d’agents contaminants que conté aquesta aigua de mala qualitat són descompostos per la  ora microbiana que es troba a la gespa.

Consum de CO2 i producció d’O2. La reducció de la producció de CO2 és un dels principals objectius mediambientals de la comunitat internacional. Amb la gespa es contribueix a l’eliminaciódeCO2ialaproducciód’oxigen.

Ja és primavera, temps de talla gespes

Ja és primavera, temps de talla gespes